Oświadczenie – faktury elektroniczne

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


Dane Odbiorcy:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
NIP/Pesel …………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………..
Dane wystawcy faktur:
Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej
Adres ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duży

1. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur VAT
wystawianych za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.
(tekst jedn. – Dz. U. z 2021r., poz. 685 z późn. zm. ).

2. Proszę/Prosimy o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail:

……………………………………………….………………………………………………….

Faktury przesłane na ten adres uznaje się za skutecznie doręczone.
3. Zmiana adresu e-mail wskazanego do otrzymywania elektronicznych faktur lub wycofanie niniejszego oświadczenia wymaga formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia na adres ZGK Belsk Duży. Skutkuje to począwszy od dnia następnego po otrzymaniu oświadczenia. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku faktury wysyłane na adres podany w ust.2 będą uznawane za skutecznie doręczone.

4. Zobowiązuję/jemy się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

………………………………………..                                                …………………………………………..
/miejscowość, data/                                                               /podpis Odbiorcy/ów/